Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Powiat Oleśnicki
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Zdjęcie
 
Powiat
Starostwo
Kultura
Edukacja
Turystyka
Akty prawne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu w 2018 r.

               W związku z realizacją projektu „ Lokalny Animator Sportu” w 2018r. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animatora Sportu na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica.

I.  Warunki pracy:

1.    Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2018r. – 30.11.2018r.

2.    Praca w godzinach popołudniowych od godz.15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu.

3.    Minimalna miesięczna liczba godzin: zatrudnia się dwóch animatorów realizujących  po 69 godzin miesięcznie (w tym 34,5 godzin płatne przez Operatora Projektu tj. Fundację Orły Sportu oraz 34,5 godzin płatne przez Powiat Oleśnicki).

II.  Wymagania niezbędne:

1.    ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2.    posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego,

3.    niekaralność za przestępstwa umyślne;

4.    udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;

5.    inne doświadczenia i kompetencje, w tym: staż pracy na Orliku, osiągnięte-potwierdzone sukcesy w pracy Animatora np. Animator Ekspert, Animator Roku; członkostwo w klubach i organizacjach, inne udokumentowane działania.

  III. Podstawowe zadania animatora:

1.    organizacja oraz prowadzenie regularnych zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, dla wybranych grup priorytetowych ( przedszkolaki, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych  organizacji społecznych np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp.);

2.    współpraca ze szkołami, z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;

3.    przeprowadzenie przynajmniej trzech lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia;

4.    zorganizowanie i przeprowadzenie minimum trzech projektów sportowych realizowanych przez Fundację Orły Sportu w skali ogólnopolskiej w roku 2018;

5.    zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu;

6.    angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem Ministra Sportu i Turystyki;

7.    umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań;

8.    przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć; 

9.    przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach, do 5 każdego miesiąca;

10.    przygotowanie rocznego raportu pracy;

11.    posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanie go do publicznej wiadomości;

12.   zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektu, na których realizowany jest projekt;

 

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    CV wraz załącznikiem nr 1 – pobierz załącznik nr 1

2.    Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie i instruktorskie,

3.    Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;

4.    Oświadczenie  o niekaralności,

5.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.    Program planowanych do realizacji przez Animatora działań – pobierz załącznik nr 2

 

Życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu „Lokalny Animator Sportu”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.)”.

  V. Informacje dodatkowe:

1.    Informacje na temat programu „Lokalny Animator Sportu” dostępne są na stronie internetowej Fundacji Orły Sportu:

http://www.orlysportu.pl/wp-content/uploads/2018/02/LAS-Regulamin-Naboru-i-Uczestnictwa-2018-1.pdf

2.    Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

3.    Starostwo Powiatowe w Oleśnicy zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionymi w drodze konkursu animatorami sportu w przypadku  nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU „Lokalny Animator Sportu" w 2018 roku.

  VI. Terminy i miejsce składania dokumentów:

1.    Oferty proszę składać do dnia 12 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, w Biurze Podawczym, pok. 122, parter, z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy.” (decyduje data wpływu).

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Dokumentów nie odsyłamy.

4.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej powiatu oleśnickiego.

 Na wybór kandydata wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i kompetencje oraz przedstawiony  plan działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną).

 

 

powrót do aktualności

2018-02-07 Przeslij link Wyświetleń: 312

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

bierutów bądź dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi przygotowany publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015