Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Zdjęcie
 
Powiat
Starostwo
Kultura
Edukacja
Turystyka
Akty prawne

Konkurs na dyrektora ZDP

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Miejsce pracy: ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe,
b) staż pracy: co najmniej 5 lat pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym, przy czym do wymiaru 5 letniego stażu pracy można wliczyć również wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. Wymagane doświadczenie zawodowe  obejmuje m.in.  zakres procesów inwestycyjnych,
c) znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych, gospodarki komunalnej, funkcjonowania samorządu powiatowego, znajomość procedur pozyskiwania środków pozabudżetowych,
d) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) umiejętność kierowania zespołem pracowników, zdolności organizacyjno-menedżerskie,
g) obywatelstwo: o dane stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
h) nieposzlakowana opinia,

2.Wymagania dodatkowe:
a) biegła obsługa komputera,
b) dyspozycyjność, sumienność, dokładność , skrupulatność,
c) znajomość procedury administracyjnej,
d) znajomość procedur pozyskiwania i rozliczania środków unijnych,
e) umiejętność kompleksowego wykorzystania wiedzy i analitycznego myślenia,
f) łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, poleceń,
f) odporność na stres,
g) prawo jazdy kat. B,

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
a) kierowanie bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych Oleśnicy oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
b) realizowanie zadań wynikających z działalności Zarządu Dróg Powiatowych Oleśnicy,
c) nadzór nad prawidłowością sprawozdań składanych Zarządowi Powiatu Oleśnickiego,
d) dbałość o powierzone mienie i użytkowanie go zgodne z przeznaczeniem,
e) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

4.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa, wymagająca wyjazdów w teren, praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych: 
Informujemy, iż w miesiącu styczniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Zarządzie Dróg Powiatowych Oleśnicy wynosi mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty: 
a) List motywacyjny oraz pisemna koncepcji funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy,
b) Życiorys zawodowy – curriculum vitae,
c) Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
d) Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
e) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – http://bip.powiat-olesnicki.pl
g) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) Oświadczenie o niekaralności (braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
(w przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy przed zawarciem stosunku pracy kandydat powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego),
i) Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku,
j) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora ZDP w Oleśnicy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2014 r. do godziny 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe i staż pracy są: świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu lub w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych również zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Kandydaci są zobowiązani przedłożyć wszystkie dokumenty na potwierdzenie zatrudnienia wykazanego w kwestionariuszu osobowym i życiorysie zawodowym.
Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego

Komisja po wstępnej weryfikacji ofert, przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Osoby zakwalifikowane do rozmów zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu i czasie spotkania.

Osobą do kontaktu jest Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - tel. 71 314 01 27.

                     (-) Zbigniew Potyrała – Starosta Oleśnicki

powrót do aktualności

2014-01-27 Przeslij link Wyświetleń: 850

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

bierutów dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015