Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Aktywni i samodzielni

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018
Wnioskodawca: Powiat oleśnicki
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Przedmiotem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 65 osób, w tym 45 osób z niepełnosprawnościami oraz 20 wychowanków pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. Dzięki działaniom projektowym nastąpi poprawa zatrudnialności i włączenie społeczne mieszkańców powiatu oleśnickiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, co wpłynie pozytywnie na ich sytuację życiową a także na poprawę sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu.

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej uczestników, uzupełnienie kwalifikacji oraz poprawa zdolności do zatrudnienia. Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu oraz podniesienie ich kompetencji społecznych i umiejętności życiowych. 2. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy i wzrost motywacji do podjęcia pracy. 3.Nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz podniesienie poziomu wykształcenia wśród uczestników projektu. 4. Złagodzenie barier poprzez sfinansowanie instrumentów aktywizacji zdrowotnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 705 462,50 zł,
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 594 462,50 zł.

Projekt „Aktywni i samodzielni”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl