Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-10-31

Wnioskodawca: Powiat Oleśnicki

Projekt ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy poprzez podniesienie kwalifikacji  4 nauczycieli oraz zwiększenie szans uczniów - 556 (199K i 357 M) na regionalnym rynku pracy do września 2018r.

Cel realizowany będzie poprzez kompleksowe wsparcie placówek objętych projektem polegające na przeprowadzenie dodatkowych zajęcia specjalistyczne realizowanych we współpracy z pracodawcami, szkolenia nadające dodatkowe uprawnienia uczniom, staże zawodowe dla uczniów kształcących się na kierunkach technik informatyk, technik spedytor, technik ekonomista, technik mechanik, technik handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz szkolenie dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Dodatkowo w ZSP w Oleśnicy zostaną doposażone pracownie dla kierunków technik mechanik, technik spedytor, technik ekonomista, technik handlowiec i technik informatyk.

Kompleksowe wsparcie zarówno uczniów, nauczycieli jak i samych placówki pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i zwiększy praktyczne umiejętności uczniów pod kątem wykonywania zawodu tak, aby wypełnić lukę pomiędzy wiedzą i umiejętnościami nabywanymi w toku kształcenia formalnego i dostępnych w ramach niego narzędzi a potrzebami pracodawców zwłaszcza na lokalnym rynku pracy.

Całkowita wartość projektu: 1 136 718,48 zł

Kwota dofinansowania z UE:  966 210,70 zł

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl