Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Załatw sprawę w urzędzie

E-USŁUGI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

OBYWATEL.GOV.PL - informacje i usługi przyjazne obywatelom


Jeżeli chcą Państwo załatwić sprawę związaną z rejestracją pojazdów lub prawem jazdy, on-line można zarezerwować wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg .

REZERWACJA WIZYTY W WYDZIALE KOMUNKACJI

Uwaga

W wybranym dniu należy zgłosić się Wydziale 5 minut przed rezerwowaną godziną. (np. rezerwacja w przedziale godzin 9.30 – 9.45  to w tut. Wydziale należy zgłosić się o godz. 9.25, ponieważ Państwa numerek może zostać wyczytany już o godzinie 9.30. 


Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Nr karty
Data modyfikacji
Usługa
Opis usługi 
w załączniku
Dokumenty do pobrania
OK - 01
2017.11.22
Kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego 
Formularz
WordPDF 
OK - 02
2016.03.09
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
Formularz
WordPDF 
OK - 04
2016.03.09
Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,  których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 
 Formularz
  Word, PDF
OK - 05
2016.03.09
Stypendium dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych
Formularz
 WordPDF 
OK - 06
2017.11.22
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
Formularz
  Word, PDF 
 
Wydział Architektury i Budownictwa
Nr karty
Data modyfikacji
Usługa
Opis usługi 
w załączniku
Dokumenty do pobrania
 AB - 01
2017-01-23 
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
Formularz
  Word
Oświadczenie
Word
 AB- 02
 2017-01-23 
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę
 Formularz
   WordPDF
Oświadczenie
Word
 AB - 03
 2017-01-23 
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki obiektów
 Formularz
  Word, PDF
 AB - 04
2017-01-23 
Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę
Komplet załączników:
1) Formularz-zgłoszenie Word
2) Formularz-uzupełnienie-Word
3) Formularz - Word
Oświadczenie
Word
4) Formularz - zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu bud. - Word
AB - 05
2017-01-23 
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
Formularz
Word
Oświadczenie
Word
 AB - 06
2019-05-17 
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu
 Formularz
  Word
AB - 07 
2017-01-23 
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Formularz 
Word
 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 
 P - Wniosek o udostępnianie materiałów PZGiK  FORMULARZ
 P1 - Wniosek o udostępnianie mapy zasadniczej ewidencji gruntów  FORMULARZ
 P2 - Wniosek o udostępnianie zbioru bazy danych EGiB  FORMULARZ
 P3 - Wniosek o udostępnianie zbioru bazy danych GESUT  FORMULARZ
 P4 - Wniosek o udostępnianie zbioru bazy danych BDOT500  FORMULARZ
 P5 - Wniosek o udostępnianie rejestru cen nieruchomości  FORMULARZ
 P6 - Wniosek o udostępnianie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB  FORMULARZ
 P7 - Wniosek o udostępnianie innych materiałów  FORMULARZ
 EGiB - Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu  FORMULARZ
 Wniosek - Założenie Konta dla Geodety  FORMULARZ
 Wniosek - Założenie Konta dla Rzeczoznawcy  FORMULARZ

Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
 
 Wniosek do rejestracji pojazdu  FORMULARZ 
 Wniosek o wymianę lub wtórnik dokumentu  FORMULARZ 
 Wniosek - prawo jazdy  FORMULARZ 
 Zawiadomienie o nabyciu/ zbyciu pojazdu  FORMULARZ 
 Podanie o wydanie zaświadczenia  FORMULARZ
 Demontaż pojazdu  FORMULARZ

 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

 FORMULARZ
 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu       nienormatywnego na miesiąc / 6 miesięcy/ 12 miesięcy / 24 miesiące  FORMULARZ
 Wniosek w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  FORMULARZ
 Wniosek w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym  FORMULARZ
Wniosek o udzielenie – zmianę zaświadczenia potwierdzającego   zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej (potrzeby własne)  FORMULARZ

 Wniosek w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie krajowego   transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

 FORMULARZ
 Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  FORMULARZ
 Wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób  FORMULARZ
 Wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób  FORMULARZ
   
Wydział Środowiska i Nieruchomości
Nr karty
Data modyfikacji
Usługa
Opis usługi 
w załączeniu
Dokumenty do pobrania
SN-01
2020.01.09
Wydawanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 Ustawy o lasach
 Wniosek
SN-02
2020.01.09
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 
SN-03
2020.01.09
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 
SN-04
 2020.01.09
Rejestracja sprzętu pływającego
Wniosek
  Word
SN-06
2020.01.09
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy
Wniosek
SN-07
2020.01.09
Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą
 
SN-08
2020-01-09
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji
 
SN-10
2020.01.09
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
 
SN-11
2020.01.09
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 
SN-12
2020.01.09
Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
 
SN-13
2020.01.09
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 
Wniosek o bonifikatę
Word
SN-14
2020.01.09
Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne
 
SN-15
2020.01.09
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
 
SN-16
2020.01.09
Zbywanie nieruchomości Powiatu Oleśnickiego w drodze przetargu
 
SN-17
2020.01.09
Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu
 
 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl