Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Załatw sprawę w urzędzie

E-USŁUGI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

OBYWATEL.GOV.PL - informacje i usługi przyjazne obywatelom


Jeżeli chcą Państwo załatwić sprawę związaną z rejestracją pojazdów lub prawem jazdy, on-line można zarezerwować wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg .

REZERWACJA WIZYTY W WYDZIALE KOMUNKACJI

Uwaga

W wybranym dniu należy zgłosić się Wydziale 5 minut przed rezerwowaną godziną. (np. rezerwacja w przedziale godzin 9.30 – 9.45  to w tut. Wydziale należy zgłosić się o godz. 9.25, ponieważ Państwa numerek może zostać wyczytany już o godzinie 9.30. 


Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Nr karty
Data modyfikacji
Usługa
Opis usługi 
w załączniku
Dokumenty do pobrania
OK - 01
2017.11.22
Kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego 
Formularz
WordPDF 
OK - 02
2016.03.09
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
Formularz
WordPDF 
OK - 04
2016.03.09
Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,  których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 
 Formularz
  Word, PDF
OK - 05
2016.03.09
Stypendium dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych
Formularz
 WordPDF 
OK - 06
2017.11.22
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
Formularz
  Word, PDF 
 
Wydział Architektury i Budownictwa
Nr karty
Data modyfikacji
Usługa
Opis usługi 
w załączniku
Dokumenty do pobrania
 AB - 01
2017-01-23 
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
Formularz
  Word
Oświadczenie
Word
 AB- 02
 2017-01-23 
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę
 Formularz
   WordPDF
Oświadczenie
Word
 AB - 03
 2017-01-23 
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki obiektów
 Formularz
  Word, PDF
 AB - 04
2017-01-23 
Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę
Komplet załączników:
1) Formularz-zgłoszenie Word
2) Formularz-uzupełnienie-Word
3) Formularz - Word
Oświadczenie
Word
4) Formularz - zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu bud. - Word
AB - 05
2017-01-23 
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
Formularz
Word
Oświadczenie
Word
 AB - 06
2019-05-17 
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu
 Formularz
  Word
AB - 07 
2017-01-23 
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Formularz 
Word
 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Nr karty
Data modyfikacji
Usługa
Opis usługi 
w załączniku
Dokumenty do pobrania
GK-01
 2018-03-12
Zgłoszenie pracy geodezyjnej
GK-02
2018-03-12
Formularz nr 1 do wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej
GK-03
2018-03-12
Formularz nr 3 do wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej
GK-04
2018-03-12
Formularz nr 3 do wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej
GK-05
2018-03-12
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
GK-06
2018-03-12
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB
GK-07
2018-03-12
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
GK-08
2018-03-12
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
 
GK-09
2018-03-12
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości
 
GK-010
2018-03-12
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT
 
GK-011
2018-03-12
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG
 
GK-012
2018-03-12
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych BDOT500
 
GK-013
2018-03-12
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów
 
GK-014
2018-03-12
Wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
GK-015
2018-03-12
Wniosek o zgłoszenie zmian/ dokonanie wpisu do ewidencji gruntów i budynków
GK-016
2018-03-12
Wniosek o ujawnienie / wykreślenie przedmiotu dzierżawy w EGiB
GK-017
2018-03-12
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego
GK-018
2018-03-12
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
GK-019
2018-03-12
Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych
GK-020
2018-03-12
Wniosek o dostęp do aplikacji Web_EWID
 
GK-021
2018-03-12
Aktualizacja klasyfikacji gleboznawczej gruntów
GK-022
2018-03-12
Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
Nr karty
Data modyfikacji
Tytuł
Opis usługi 
w załączeniu
Dokumenty do pobrania
KD - 01
2016-04-22
Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu 
KD - 02
2016-04-22
Wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu (ramie), silniku pojazdu lub wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej 
 
KD - 03
2016-04-22
Przywrócenie cofniętych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem 
 
KD - 04
2016-04-22
Rejestracja pojazdu
KD - 05
2016-04-22
Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora 
 
KD - 06
2016-04-22
Wpis do rejestru ośrodków prowadzących szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 
 
KD - 07
2016-04-22
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób fizycznych
 
KD -08
2016-04-22
Wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem z powodu utraty, zniszczenia dokumentu lub zmiany danych w posiadanym dokumencie
KD - 09
2016-04-22
Zmiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 
 
KD - 10
2016-04-22
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
 
KD - 11
2016-04-22
Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
 
KD -12
2016-04-22
Wymiana praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajem
 
KD - 13
2016-04-22
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na prawo jazdy polskie
 
KD- 14
2016-04-22
Wyrejestrowanie pojazdu
 
KD -15
2016-04-22
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 
 
KD - 16
2016-04-22
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
KD - 17
2016-04-22
Zmiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 
 
KD-- 18
2016-04-22
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 
KD - 19
2016-04-22
Zwrot zatrzymanych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem
 
KD - 20
2018-06-12
Numer konta do wykonania opłaty za upoważnienie, demontaż, zaświadczenie
 
 
Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej
Nr karty
Data modyfikacji
Usługa
Opis usługi 
w załączeniu
Dokumenty do pobrania
SO 01
2016 - 03 -16
Wydawanie zezwolenia na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
 Formularz
  Word, PDF
SO 02
2016 - 05 - 20
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Formularz
Word 
 
 
 
Wydział Środowiska i Nieruchomości
Nr karty
Data modyfikacji
Usługa
Opis usługi 
w załączeniu
Dokumenty do pobrania
SN-01
2020.01.09
Wydawanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 Ustawy o lasach
 Wniosek
SN-02
2020.01.09
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 
SN-03
2020.01.09
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 
SN-04
 2020.01.09
Rejestracja sprzętu pływającego
Wniosek
  Word
SN-06
2020.01.09
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy
Wniosek
SN-07
2020.01.09
Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą
 
SN-08
2020-01-09
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji
 
SN-10
2020.01.09
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
 
SN-11
2020.01.09
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 
SN-12
2020.01.09
Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
 
SN-13
2020.01.09
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 
SN-14
2020.01.09
Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne
 
SN-15
2020.01.09
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
 
SN-16
2020.01.09
Zbywanie nieruchomości Powiatu Oleśnickiego w drodze przetargu
 
SN-17
2020.01.09
Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu
 
 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl