Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Starosta Oleśnicki, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, nr tel. 713140110,

 e-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan  skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@powiat-olesnicki.pl, tel. 713140101
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w    pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pan zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwości zawarcia umowy.
10. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz nie podlegają profilowaniu. 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl