Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego

ul. J. Słowackiego 10 pok. 412
tel. 71/314-01-02

e-mail: kontrolawew@powiat-olesnicki.pl

Kierownik Zespołu  Elżbieta Dajewska
Inspektor Justyna Gąsior

 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
ul. Słowackiego 10 pok. 412
tel. 71/314-01-47
e-mail:
audyt@powiat-olesnicki.pl

Audytor wewnętrzny 

 Andrzej Żakiewicz

 

1. Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1.1. Opracowywanie w porozumieniu ze Starostą, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, planu audytu na rok następny,
1.2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego poprzez badanie wiarygodności sprawozdania z wykonania budżetu, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, a także ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
1.3. Prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu wewnętrznego,
1.4. Przedstawianie Staroście, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

2. Zakres działań Audytora Wewnętrznego obejmuje wszystkie wydziały Starostwa oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu.

3. Zasady organizacji, szczegółowe cele, zakres i procedury zawierające zwięzły opis stosowanej metodyki audytu wewnętrznego określa Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl