Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej

ul. Słowackiego 10, pok. 311, II piętro
e-mail: centrumzarzadzania@powiat-olesnicki.pl

Naczelnik wydziału Witold Michałowski 71/314-01-31

Inspektor

Agnieszka Wojtczak

71/314-01-34

Inspektor

Waldemar Rychard

71/314-01-16


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Anna Dymińska
ul. J. Słowackiego 10 pok. 407 (III piętro)
tel. (071) 314-01- 57
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat-olesnicki.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje:
Poniedziałek: 9.00 - 12.00
Czwartek: 9.00 - 12.00    

POBIERZ WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ KONSUMENTOWI (word)

POBIERZ WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ KONSUMENTOWI (pdf)

Pomoc prawną można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię konsumencką tel. 800-007-707 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. Możliwy jest też kontakt z Federacją Konsumentów - Oddział we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 95, tel. 71/344-19-97. 
Oddział czynny jest w następujących godzinach

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

13.00-18.00

11.00-16.00

11.00-16.00

13.00-18.00

nieczynne

nieczynnePowiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawa prawna działalności:
-Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.)

Tryb załatwiania spraw:

Porady prawne mieszkańcom powiatu oleśnickiego udzielane są:
-telefonicznie,
-korespondencyjnie,
-osobiście.

Pomoc prawna (interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich) udzielana jest na podstawie podania wniesionego przez konsumenta.

Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem ich interesów i praw.

Do kompetencji powiatowego rzecznika konsumentów należy:
- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Państwowej oraz organizacjami konsumenckimi

Poniżej linki do aktów prawnych dotyczących ochrony konsumenta m.in. o prawach konsumenta, przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, prawie bankowym i energetycznym:

Ustawa o prawach konsumenta
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827

Kodeks cywilny
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071711206 Prawo przewozowe
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19840530272 Ustawa o usługach hotelarskich i turystycznych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971330884 Ustawa o kredycie konsumenckim
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715 Prawo bankowe
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939 Prawo energetyczne
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747 Prawo telekomunikacyjne
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041711800 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070500331


INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC I PORADY DLA KONSUMENTÓW:

Urząd Regulacji Energetyki, Południowo-Zachodni
Oddział Terenowy URE we Wrocławiu
Obszar działania: woj. dolnośląskie i opolskie
Marszałka J.Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław
tel. 071/780-38-29, 071/780-38-28, 071/780-38-20
faks 071/780-38-05
e-mail: wroclaw@ure.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Delegatura UKE we Wrocławiu
Marszałka J.Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław
tel. 71/348-86-50
fax 71/348-86-76
e-mail: wroclaw@uke.gov.pl
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 15a
tel. 71/344-20-38
faks 71/344-26-02
e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl
https://wiih.ibip.wroc.pl/public/
 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO
Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
tel. 71/34-69-100
Zajmuje się sprawami z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 15.00
środa 10.00 - 17.00
 
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax: 22/531-03-01
kancelaria@uodo.gov.pl
 
Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–13.00

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl