Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Usunięto Państwu z drogi pojazd?

w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Stało się tak w wyniku wydania dyspozycji usunięcia przez Policję.
Policja ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie właściciela pojazd, osobę która dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o treści:
Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu
lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe, po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie i parkowanie oraz po okazaniu zezwolenia.
Zezwolenie, o którym mowa w pouczeniu, wyda Państwu jednostka Policji, która wydała dyspozycję jego usunięcia. Opłata, o której mowa jest opłatą za usunięci pojazdu z drogi + kwota wynikająca z liczby dni przechowywania pojazdu przemnożona przez stawkę za 1 dzień przechowywania

PRZYKŁADOWE WYLICZENIE NALEŻNIOŚCI ZA USUNIĘCIE I PRZCHOWYWANIE POJAZDU, KTÓRY MOŻEMY PROWADZIĆ MAJĄC KATEGORIĘ PRAWA JAZDY „B”

ZA USUNIĘCIE OPŁATA WYNIESIE 478 ZŁ + 37 ZŁ ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY DZIEŃ PRZECHOWYWANIA

Opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym wyliczy Państwu przedsiębiorca prowadzący parking strzeżony, który znajduje się w miejscowości Perzów 9c, tel/fax 625916565, 508377682/1. Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy nr 47 95840008 2001000099990002.

Nieodebranie pojazdu przez trzy miesiące od daty jego usunięcia spowoduje wszczęcie przez Powiat Oleśnicki procedury przejęcia własności pojazdu.  Po zakończeniu procedury właściciel pojazdu na dzień usunięcia zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów, które powstały od chwili usunięcia pojazdu aż do końca procedury. (Powstałe koszty mogą wynosić kilkanaście tysięcy zł i więcej)  

W związku z powyższym w przypadku usunięcia Państwa pojazdu z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w dobrze pojętym interesie należy pojazd z parkingu odebrać bezzwłocznie gdyż każdy kolejny dzień przechowywania pojazdu będzie generować niepotrzebne koszty.

 


 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl